« Úvod | příroda on-line »

Smlouvy Podnikový a domácí právník 8

Téměř 1200 vzorů smluv. Smlouvy, vzory smluv a podání, formuláře, plné moci, žádosti, žaloby v tomto balíku pomáhají sestavit kvalitní dokumenty, bez prvotní právní pomoci. Jednoduše řečeno, kompletní znalosti právníků najdete na CD PDP 8. Mějte vzory smluv z produktu Podnikový a domácí právník vždy při ruce.

Stahujte zde:
download
V produktu Podnikový a domácí právník získáte dalších téměř 200 vzorů obsažených v produktu "Finanční úřad", sadu exekučních vzorů, výkladový slovník několika set ekonomicko právních pojmů a aktualizaci z internetu dle zvolené verze ZDARMA. Nabídka BONUSU je platná do odvolání. V balíku najdete i nejširší zpracování nového Zákoníku práce, téměř 350 vzorů, o obdobném rozsahu nemáme informaci.

Jsou vzory a smlouvy určeny i pro vás ? Ano, Podnikový a domácí právník je určen nejen pro podnikatele a advokáty, ale i pro soukromé osoby, které potřebují sestavit smlouvy, návrhy dokumentů a další písemnosti.

Jsou smlouvy korektní a aktuální ? Ano, produkt obsahuje knihovnu vzorů, které jsou ověřeny praxí. Mezi naše dodavatele vzorů patří zkušení právníci, poradci z oblasti daní a financí, vykonavatelé exekutorských úřadů i dražebníci. Tito specialisté se podílejí na této publikaci, která vám za cenu pouze 950 Kč smlouvy pomůže připravit až k jejich podpisu. Dodáváme vám vždy naše poslední vydání produktu, aktualizaci pro vzory a smlouvy vydáváme měsíčně.

Jak na vzory v programu ? Podnikový a domácí právník je aplikace určená pro počítače a notebooky, obsahuje komfortní uživatelské prostředí, které obsluhuje velkou skupinu vzorů. Vzory jsou v aplikaci tříděny dle oblasti právní úpravy, dle druhu zaměření a následně je v produktu zabudováno podrobné vyhledávání (v názvu vzoru, v obsahu textu vzoru, dle kategorie). Vše je opravdu jednoduché a intuitivní.

Pracovní prostředí dále nabízí možnost EDITACE ve Wordu stiskem jednoho tlačítka a následný TISK všech vzorů, přepracované vzory lze ULOŽIT kamkoliv na disk nebo do databáze tzv. "vlastních vzorů" přímo do programu.

Prohlédněte si, co vám nabízíme:

Bezpečnost práce na montážní jámě, Bezpečnost práce na stojanové brusce, Bezpečnost práce při práci se skartátory, Bezpečnost práce při práci se soustružnickými stroji, Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem, Bezpečnost práce při vrtání na stojanové vrtačce, Bezpečnost práce při zdvihání břemen, Čestné prohlášení fyzické osoby za odpovědnost při vedení účetnictví, Čestné prohlášení jednatele společnosti, Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro podnikatele), Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance a zároveň podnikatel, Čestné prohlášení k oprávněnosti nepodávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pro zaměstnance a zároveň podnikatel, Čestné prohlášení k patentu, Čestné prohlášení k žádosti dle § 55a nebo § 65 (prominutí daňového nedoplatku nebo příslušenství daně), Čestné prohlášení o pravosti údajů podaných na úřad, Čestné prohlášení o ukončení využívání provozu soukromého automobilu určeného k podnikatelským účelům, Čestné prohlášení o výlučném vlastnictví věci jednoho z manželů, Čestné prohlášení osoby provádějící odborný stavební dozor, Čestné prohlášení osoby, která v odvolání namítá, že není ručitelem, Čestné prohlášení účastníka dražby, Čestné prohlášení vlastníka stavby, kde mají být prováděny stavební úpravy, Dodací list, Dodatek k obchodním smlouvám o odstupném, Dodatek k pracovní smlouvě, Dodatek k pracovní smlouvě, Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu, Dohoda a souhlas s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě, Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, Dohoda k plné moci o zastoupení, Dohoda o budoucím zápočtu pohledávek, Dohoda o hmotné odpovědnosti, Dohoda o koordinaci bezpečnosti práce více zaměstnavatelů, Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance, Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem, Dohoda o náhradě škody způsobené zaměstnancem v pracovním poměru, Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost), Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnance zaměstnavatelem, Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnance zaměstnavatelem, Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnavatele zaměstnancem, Dohoda o plné moci při zastupování zaměstnavatele zaměstnancem, Dohoda o poskytnutí individuálních odměn zaměstnanci - Prémiový řád omezený na úsek zaměstnance s pevnou sazbou odměny, Dohoda o poskytnutí individuálních odměn zaměstnanci - Prémiový řád omezený na úsek zaměstnance s plovoucí sazbou odměny, Dohoda o poskytnutí individuálních odměn zaměstnanci - Prémiový řád úsekem neomezený s pevnou sazbou odměny, Dohoda o poskytnutí individuálních odměn zaměstnanci - Prémiový řád úsekem neomezený s plovoucí sazbou odměny, Dohoda o pozastavení platnosti smlouvy o obchodním zastoupení, Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o pracovní pohotovosti, Dohoda o prodloužení splatnosti půjčky dle smlouvy o půjčce, Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou, Dohoda o prodloužení trvání pracovní smlouvy na dobu určitou, Dohoda o prominutí a narovnání dluhu, Dohoda o provedení práce, Dohoda o provedení práce, Dohoda o provedení stavebních úprav na budově SBD, Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, Dohoda o převedení části řádné dovolené, Dohoda o převedení části řádné dovolené, Dohoda o převzetí části závazku, Dohoda o převzetí svěřených předmětů, Dohoda o převzetí svěřených předmětů, Dohoda o převzetí závazku, Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho smrti, Dohoda o přistoupení k závazku - s dlužníkem, Dohoda o přistoupení k závazku - s věřitelem, Dohoda o rozvázání pracovního poměru, Dohoda o rozvázání pracovního poměru, Dohoda o rozvázání pracovního poměru s odstupným ze zákona, Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy, Dohoda o skončení nájmu bytu, Dohoda o skončení nájmu bytu , Dohoda o souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotné ženy nebo ženy pečující o dítě, Dohoda o společné hmotné odpovědnosti, Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost), Dohoda o srážkách ze mzdy, Dohoda o srážkách ze mzdy, Dohoda o termínu výplaty odstupného, Dohoda o ukončení trvání platnosti smlouvy, Dohoda o ukončení trvání platnosti smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí, Dohoda o uložení spisového materiálu do archivu soukromé spisovny, Dohoda o úpravě užívání nemovitosti bezpodílovými spoluvlastníky, Dohoda o uznání závazku a splátkový kalendář, Dohoda o užívání osobního automobilu zaměstnancem, Dohoda o výměně bytů, Dohoda o vymezení vážných provozních důvodů zaměstnavatele, Dohoda o vyplacení mzdy, jejíž splatnost připadne na den dovolené, Dohoda o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví nemovitosti, Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví věci movité, Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu, Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, Dohoda o vzdání se předkupního práva k nemovitosti, Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru, uzavřená po uplynutí zkušební doby, Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru, uzavřená po uplynutí zkušební doby, Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické osoby, Dohoda o zaplacení mzdy naturálním plněním, Dohoda o započtení pohledávek při úpisu akcií, Dohoda o změně obsahu pracovního poměru, Dohoda o změně sjednaných pracovních podmínek, Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti, Dohoda o zúčtování záloh cestovních náhrad jinak, Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance, Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance, Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zaměstnancem bývalému z, Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance s převzetím povinnosti závazku plnit náklady na studium zaměstnancem bývalému z, Dohoda o zvyšování nájemného jinak, Dohoda rozvedených manželů o dalším nájmu bytu, Dohoda více Odborových organizací o společném postupu při uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele, Dohoda změny obsahu závazku plynoucího ze smlouvy, Dohoda změny obsahu závazku plynoucího ze smlouvy v případě, že je závazek dodavatele zajištěn ručitelem, Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence, Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím úplné podlicence, Doložka do pracovní smlouvy při obsazení pracovního místa volbou, Doložka do pracovních smluv - Konkurenční klausule, Doložka do smluv k rozhodčím doložkám o přezkumu vydaných rozhodnutí v rozhodčím řízení, Doložka do smluv o nepostupování a nezapočítávání závazků či pohledávek, Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí nájemce bytu, Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - movité věci, Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku - nemovitost, Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí povinného na veškerý majetek, Doložka o ochraně osobních údajů s vyslovením nesouhlasu s uchováním údajů při zaslání objednávky, Doložka o způsobech doručování písemností, Domovní řád, Doplnění podání na výzvu správce daně, Dotazník o společnosti při prodeji podniku, Dotazník pro přijímaného zaměstnance, Dotazník pro přijímaného zaměstnance, Dražební řád, Evidence list srážek ze mzdy zaměstnance, Evidence mladistvích v pracovním poměru, Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům, Evidenční list vydávání stravenek zaměstnancům, Exekuční příkaz - odebrání věci, Exekuční příkaz - postihem nemovitosti, Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, Hlášení změny trvalého pobytu, Hodnocení uchazeče o zaměstnání - výběrové řízení, Hodnocení uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení, Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem, Hromadné propouštění, Hromadné propouštění - informace pro Odbory, Hromadné propouštění, písemná zpráva zaměstnavatele úřadu práce, Informace o obsahu pracovního poměru, Inventarizace závazků, Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti, Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti, Jednací a hlasovací řád shromáždění Společenství vlastníků bytových jednotek, Jednorázové povolení vjezdu vozidla do objektu firmy, Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem, Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem, Jednostranné zvýšení nájemného, Jednostranný zápočet pohledávek, Jednostranný zápočet pohledávek při skončení nájmu bytu proti složené kauci nájemného, Jmenování do funkce, Jmenování do funkce, Kasační stížnost, Kolektivní smlouva na dobu neurčitou, Kolektivní smlouva pro odborové vyjednávání, Kolektivní smlouva pro rok 2007, Kompletní prokázání kvalifikace k veřejné zakázce, Konkurenční doložka, Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv, Konto pracovní doby, Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví, Licenční smlouva nakladatelská, Licenční smlouva o šíření počítačového programu, Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla, Likvidační protokol majetku společnosti v likvidaci, Listina o vydědění z důvodu odsouzení potomka pro úmyslný trestný čin, Listina o vydědění z důvodu trvalého nezájmu dědice, Manažerská smlouva, Manažerská smlouva, Manažerská smlouva spojená s dohodou o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru, Mimosoudní dohoda rozvedených rodičů o styku s dítětem, Mzdový výměr, Mzdový výměr, Nabídka koupě spoluvlastnického podílu na nemovitostech, Náložný list k zasílatelské smlouvě, Námitka místní nepříslušnosti, Námitka místní nepříslušnosti exekučního soudu, Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu, Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgánu pro neakceptování nesouhlasu, Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgánu pro nepožádání o souhlas, Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgánu pro prošlou lhůtu souhlasu, Námitka podjatosti soudního exekutora pověřeného provedením exekuce, Námitka promlčení, Námitka promlčení 1, Námitka proti exekučnímu příkazu daňového nedoplatku, Námitka proti platnosti listiny o vydědění, Námitka proti platnosti závěti, Námitka proti postupu pracovníka správce daně při nahlížení do spisu, Námitka proti postupu výslechu svědka, Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, Námitka proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, Námitka věcné nepříslušnosti exekučního soudu, Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je neoprávněné pro dodržení lhůty, Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je neoprávněné pro zpoždění, Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu, Nařízení exekuce na srážky ze mzdy, Nařízení exekuce na srážky ze závislé činnosti, Nařízení exekuce odebráním věci, Nařízení exekuce postižením jiných práv - obchodní podíl u společnosti, Nařízení exekuce postižením jiných práv - vydání předmětu úschovy, Nařízení exekuce prodejem movitých věcí, Nařízení exekuce prodejem nemovitosti, Nařízení exekuce prodejem podílu na nemovitosti, Nařízení exekuce prodejem podniku, Nařízení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu na věcech movitých, Nařízení exekuce prodejem zástavy movité věci, Nařízení exekuce prodejem zástavy nemovitosti, Nařízení exekuce provedením prací a výkonu, Nařízení exekuce přikázáním jiné pohledávky, Nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu, Nařízení exekuce rozdělením movité věci, Nařízení exekuce rozdělením nemovitosti, Nařízení exekuce srážkou jiných příjmů, Nařízení exekuce srážkou nemocenských dávek, Nařízení exekuce srážkou stipendia, Nařízení exekuce srážkou z důchodu, Nařízení exekuce vyklizením bytu bez náhrady, Nařízení práce přesčas, Nařízení práce ve dnech pracovního klidu, Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy, Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci, Návrh ke stanovení daně dohodou, Návrh na jmenování znalců pro úpis základního kapitálu movitými věcmi, Návrh na jmenování znalců pro úpis základního kapitálu nemovitostí, Návrh na kolaudaci stavby - pozemní komunikace, Návrh na nařízení exekuce podaný oprávněným, Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro obyčejnou pohledávku, Návrh na omezení právní způsobilosti manžela k právním úkonům, Návrh na popření pravosti pohledávky, Návrh na pověření k provedení exekuce podaný exekutorem, Návrh na povolení obnovy řízení, Návrh na povolení ochranné lhůty - konkurz, Návrh na prohlášení konkurzu - podaný dlužníkem, Návrh na prohlášení konkurzu - podaný věřitelem, Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, Návrh na přizvání svědka pro zajištění důkazů, Návrh na registraci sdružení, Návrh na rozvod manželství, Návrh na rozvod manželství (rychlý rozvod), Návrh na sloučení územního řízení se stavebním řízením, Návrh na složení orgánů shromáždění "Společenství vlastníků" bytových jednotek, Návrh na udělení pořádkové pokuty, Návrh na ukončení konkurzu nuceným vyrovnáním, Návrh na určení uspokojení oprávněných z pohledávky zaplacené dlužníkem povinného, Návrh na určení výše srážek ze mzdy povinného, Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií, Návrh na vklad do katastru nemovitostí předkupního práva s věcnými účinky, Návrh na vklad nemovitosti do katastru, Návrh na vklad vlastnického práva do katastru dle směnné smlouvy, Návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti do Katastru nemovitostí, Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, Návrh na vydání platebního rozkazu, Návrh na vydání prohlášení o majetku povinného, Návrh na vydání předběžného opatření po zahájení řízení, Návrh na vydání předběžného opatření před zahájením řízení, Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby, Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání staveb, které nejsou spojeny se změnou staveb, Návrh na vydání územního rozhodnutí stavby, Návrh na vyloučení pohledávek z konkurzní podstaty z důvodu nevymahatelnosti, Návrh na vyloučení soudce, Návrh na vyloučení věcí z výkonu exekuce, Návrh na vyloučení věci ze soupisu majetku konkurzní podstaty, Návrh na výmaz zástavního práva k nemovitosti, Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci, Návrh na vypořádání inventarizačního schodku hmotně odpovědnému zaměstnanci, Návrh na zápis změn osobních údajů v Katastru nemovitostí, Návrh na zastavení exekuce podaný exekutorem , Návrh na zastavení exekuce podaný povinným, Návrh na zbavení způsobilosti k činění právních úkonů, Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání, Návrh nezletilé na uzavření manželství, Návrh Odborové organizace k uzavření kolektivní smlouvy, Návrh oprávněného na zastavení exekuce, Návrh povinného na odklad exekuce, Návrh provedení změny místní příslušnosti, Návrh Valné hromadě o přechodu akcií společnosti minoritních akcionářů na hlavního akcionáře, Návrh více Odborových organizací k uzavření kolektivní smlouvy ve shodě u jednoho zaměstnavatele, Neplatnost mzdového výměru, Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, Neplatnost právního úkonu zaměstnavatele, Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem, Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců, Nesouhlas se vstupem na pozemek a vzniku věcného břemene při stavebním řízení, Nesouhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace, Notářská úschova peněz, Objednávka služeb, Objednávka zboží, Odmítnutí dědictví, Odmítnutí nabídky zaměstnání uchazečem, Odmítnutí přidělené práce zaměstnancem, Odmítnutí zaplacení odstupného, Odpor proti peněžnímu postihu zaměstnavatele, Odpor proti platebnímu rozkazu, Odpověď uchazeče o zaměstnání na inzerát, Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení, Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek, Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci, Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem, Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu, Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu a uhrazení dalších nákladů spojených s reklamací, Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou nebo neodstranitelnou vadu, Odstoupení od kupní smlouvy pro více vad najednou, Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu prodlení, Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem, Odstoupení od smlouvy kupní, Odvolání - spolupracující osoby, Odvolání - uplynutí preklusivní lhůty, Odvolání k výzvě plnění ručitele z důvodu, že se nejedná o ručitele, Odvolání o neodůvodněném rozhodnutí o zastavení řízení, Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení, Odvolání o rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu procesního rozhodnutí, Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu, Odvolání plné moci zmocněnci, Odvolání plné moci zmocněnci k přebírání písemností - ukončení časově neomezené platnosti, Odvolání pro nepřiznání nákladů v řízení, Odvolání proti doplnění podpisu zástupce, Odvolání proti exekuci bez výzvy, Odvolání proti exekuci na nedoplatek daně, Odvolání proti nesouhlasu s výmazem z obchodního rejstříku, Odvolání proti podanému přiznání, Odvolání proti předpisu penále, Odvolání proti rozhodnutí, Odvolání proti rozhodnutí o nepřipuštění k zastupování v daňovém řízení z důvodů střetu zájmů, Odvolání proti rozhodnutí o nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace, Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z daňového řízení z důvodů střetu zájmů, Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení zástupce z důvodu nemožnosti jeho vyloučení dané zákonem, Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání, Odvolání proti rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva, Odvolání proti rozhodnutí ve věci ustanovení zástupce pro daňové řízení, Odvolání proti sdělení důvodu ve výši rozdílů mezi daní vyměřenou a daní přiznanou, Odvolání proti sdělení chystaného výslechu svědka, Odvolání proti udělení pokuty pro zmeškání lhůty pro podání daňového přiznání, Odvolání proti uložení pokuty předpisu penále, Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole, Odvolání proti umožněnému rozsahu způsobu nahlížení do spisu, Odvolání proti výměru stanoveného s použitím pomůcek, Odvolání proti výzvě zaplatit daňový nedoplatek v náhradní lhůtě, Odvolání proti zajišťovacího příkazu z důvodu již složené jistoty, Odvolání proti zajišťovacímu příkazu pro pominutí důvodů, Odvolání proti zamítnutí nahlížení do spisu korespondenčně, Odvolání proti zamítnutí uplatněných hotových výdajů svědka, Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku, Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností, Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností, Odvolání ručitele k výzvě plnění z důvodu splnění závazku, Odvolání ručitele k výzvě plnění z důvodu, že plnění bylo uplatněno ve větším, než zákonném rozsahu, Odvolání se proti závěru Policie, Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů, Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení, Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou, Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou, Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let, Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let, Odvolání souhlasu se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem a zákaz zpracovávat osobní údaje, Odvolání ve věci proti rozhodnutí ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku daně, Odvolání výpovědi zaměstnancem, Odvolání výpovědi zaměstnancem, Odvolání výpovědi zaměstnavatelem, Odvolání výpovědi zaměstnavatelem, Odvolání z funkce, Odvolání z funkce, Odvolání závěti vlastnoručně napsané pořizovatelem, Ohlášení drobné stavby, Ohlášení informačních, reklamních a propagačních zařízení, Ohlášení stavebních úprav, Ohlášení udržovacích prací, Ohlášení užívání veřejného prostranství, Ochrana utajovaných skutečností ve společnosti, Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti, Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu změněného zdravotního stavu, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem, Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem, Oprava vad podání na výzvu správce daně, Opravný prostředek proti rozhodnutí MZ - pozemkového fondu, Organizační schéma obchodní společnosti, Organizační schéma obchodní společnosti, vnitřní organizační řád, Oznámení - ohlášení provozovny, Oznámení - oznamovací povinnost PO a FO, Oznámení - Pozvánka na valnou hromadu, Oznámení a návrh na změnu příjmení, Oznámení nájemci o čerpání nedoplatku z kauce nájemného , Oznámení nájemci o vyúčtování nedoplatku na placených zálohách , Oznámení nájemci o vyúčtování přeplatku na placených zálohách, Oznámení o částečné neplatnosti kolektivní smlouvy, Oznámení o dražbě, Oznámení o hrubém porušení povinností nájemce nenahlášením osob spolubydlících, Oznámení o konání valné hromady - mimořádné, Oznámení o konání valné hromady - řádné, Oznámení o krádeži osobních věcí, Oznámení o nápravě diskriminačního chování zaměstnavatele, Oznámení o nastalé změně sídla společnosti, Oznámení o nepřijetí reklamace, Oznámení o nezařazené pohledávce do soupisu věřitelů úpadce z důvodu opoždění jejího podání, Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu - pasu, Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení občanského průkazu, Oznámení o odhlášení psa od poplatku, Oznámení o odstoupení od dohody o hmotné odpovědnosti, Oznámení o plánované výměně ventilů topení a montáži měřičů tepla, Oznámení o platnosti právních předpisů v SBD nájemníkům, Oznámení o podezření porušení mlčenlivosti, Oznámení o pochybnostech v podjatosti pracovníka správce daně, Oznámení o pokračování provozování živnosti, Oznámení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru, Oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi, Oznámení o přechodu nájmu bytu ze zákona, Oznámení o přeložení do jiného místa výkonu práce, Oznámení o přerušení exekuce, Oznámení o přerušení provozování celé živnosti, Oznámení o přerušení provozování části živnosti, Oznámení o přihlášení psa k poplatku, Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu, Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance, Oznámení o udělení plné moci pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem, Oznámení o udělení plné moci pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem, Oznámení o ukončení činnosti podléhající dani z příjmů, Oznámení o určení účelu platby daně, Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého, Oznámení o ustanovení zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého a současně žádost o prodloužení lhůty, Oznámení o ustanovení zmocněnce pro podání daňového přiznání za zemřelého, Oznámení o vstupu podniku do likvidace, Oznámení o vstupu společnosti do likvidace, ukončení činnosti, Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení, Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou, Oznámení o výši sražené daně - záznamní povinnost, Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani, Oznámení o zajištění prodeje obchodního majetku plátce, Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení, Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu, Oznámení o změnách v počtu osob v pronajatém bytě nájemcem, Oznámení o změnách v registraci poplatníka, Oznámení o změně právní formy, Oznámení o změně příjmení po rozvodu, Oznámení o zrušení stálé provozovny, Oznámení o zrušení stálé provozovny a současné oznámení zřízení provozovny nové, Oznámení o zřízení stálé provozovny, Oznámení obnovení živnosti - částečné, Oznámení obnovení živnosti - plné, Oznámení Odborové organizaci vznik nových pracovních poměrů, Oznámení odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké, Oznámení odepření výpovědi svědka z důvodu státního tajemství, Oznámení odmítnutí zaplacení odstupného, Oznámení ochrany utajovaných skutečností ve společnosti, Oznámení omluvy z jednání pro podání vysvětlení, Oznámení omluvy, která plyne z nedostavení se na jednání, Oznámení pronajímateli o pochybnostech určení zvýšení jednostranně zvýšeného nájemného, Oznámení představenstva valné hromady o přechodu akcií malých akcionářů na hlavního akcionáře společnosti, Oznámení shromáždění, průvodu, demonstrace nebo manifestace, Oznámení soudního exekutora o skutečnosti, pro kterou má být vyloučen z provedení exekuce, Oznámení stavu vyřizované pozáruční opravy (4 varianty), Oznámení těhotné, že přidělenou práci nemůže vykonávat, Oznámení ukončení platnosti zmocnění zástupce pro doručování - při časově neomezeném mandátu, Oznámení úschovy daňových dokladů mimo tuzemsko, Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce, Oznámení zaměstnance zaměstnavateli o špatných podmínkách práce, Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci, Oznámení zaměstnanci, že zaměstnavatel trvá na setrvání zaměstnance v konané práci, Oznámení zaměstnavatele o přesunutí termínu osobního pohovoru, Oznámení zaměstnavatele o výši náhrady škody způsobené zaměstnancem, Oznámení zaměstnavateli o překážce bránící v nástupu do práce, Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván, Oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na dalším zaměstnáván, Oznámení zániku účasti ve společnosti, Oznámení zástupce o vypovězení plné moci, Oznámení zastupovaného o odvolání plné moci zástupci, Oznámení závad na pracovišti, Oznámení zdaňování nájmu jinému plátci, Oznámení změny bankovního účtu, Oznámení změny zdaňovacího období u DPH, Oznámení zmocnění zástupce pro doručování - časově neomezeno, Oznámení zmocnění zástupce pro doručování - časový úsek, Oznámení zvláštního režimu, Oznámení, o nesvéprávnosti uchazeče o zaměstnání, Oznámení, že kolektivní smlouvu zaměstnavatel uzavře jen s jednou Odborovou organizací, Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně, Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán, Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda, Petice, Petice - Podpisový petiční arch bez textu petice, Petice - Podpisový petiční arch s petičním textem, Písemné potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnavatelem, Písemné potvrzení o uzavření smlouvy obstaravatelem, Písemné přijetí návrhu pracovní smlouvy zaměstnacem, Plná moc - univerzální, Plná moc k přebírání písemností - generální časově omezená, Plná moc k přebírání písemností - generální neomezená, Plná moc k předávání dat zdravotní pojišťovně v zastoupení, Plná moc k uzavření sňatku zástupcem snoubence, Plná moc k zastupování na jednáních SBD, Plná moc k zastupování placení daní, Plná moc k zastupování pro získání matričního dokladu, Plná moc k zastupování při nájmu nemovitosti, Plná moc k zastupování při nákupu nemovitosti, Plná moc k zastupování při prodeji nemovitosti, Plná moc pro dědické řízení - jen některé úkony, Plná moc pro dědické řízení - procesní plná moc, Plná moc pro hlasování na Valné hromadě, Plná moc pro jeden úkon, Plná moc pro přebírání písemností za zaměstnance, Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem, Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem, Plná moc pro řešení úkonů ve stavebním řízení, Plná moc pro vymáhání pohledávek, Plná moc pro vyzvednutí listinných akcií na majitele, Plná moc udělená patentovému zástupci, Plná moc univerzální, Poděkování za schůzku firmě uchazečem, Poděkování zaměstnavateli za poskytnutou odměnu, Podlicenční smlouva pro částečné použití díla, Podlicenční smlouva pro úplné použití díla, Podnět k opatření proti nečinnosti, Podnět k prošetření zaměstnávání mladistvých, Podnět zaměstnance k vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy, Podpisový regulativ, Podpisový regulativ a podpisový vzor, Podpisový vzor jednatele společnosti, Podpisový vzor zaměstnance, Potvrzení o poskytnutí odborné praxe absolventa, Potvrzení o převzetí daru, Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení telegrafického podání, Potvrzení termínu účasti na schůzce za účelem osobního pohovoru uchazečem, Poučení o možnosti vyjádřit se k osobě soudního exekutora, Poukázka, Pověření zaměstnance, Pověření zaměstnance, Požadavek zaměstnavatele konat práci přesčas nad rámec zákona, Požární a poplachové směrnice, Pracovní posudek, Pracovní posudek, Pracovní řád, Pracovní řád, Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou, Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez zkušební doby a bez konkurenční klausule, Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez zkušební doby s konkurenční klausulí, Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, Pracovní smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce a konkurenční klausulí, Pracovní smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce bez konkurenční klausule, Pracovní smlouva na dobu určitou, Pracovní smlouva na dobu určitou, Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací, Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou, Pracovní smlouva pro vedlejší činnost, Pracovní smlouva pro vedlejší pracovní poměr na dobu neurčitou, Pracovní smlouva pro vedlejší pracovní poměr na dobu určitou, Prezenční listina ustavující schůze "Společenství vlastníků" bytových jednotek, Prezenční listina valné hromady, Program Odborové organizace, Program Odborové organizace, Prohlášení nájemce o ukončení nájmu, Prohlášení o majetku povinného, Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a návrh navrácení původního stavu, Prohlášení o přijetí dědictví, Prohlášení odpovědného zástupce FO, Prohlášení odpovědného zástupce PO, Prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby, Prohlášení ručitele k plnění závazku, Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu základního kapitálu, Prohlášení svědka exekutorského zápisu, Prohlášení uchazeče o zaměstnání - ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení, Prohlášení uchazeče o zaměstnání, ochrana osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení, Prohlášení úpadce o svém majetku, Projekt přeměny společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, Projekt rozdělení společnosti s ručením omezeným na dvě nové nástupnické s.r.o., Projekt sloučení společnosti s ručením omezeným s jinou s.r.o., Projekt splynutí dvou společností s ručením omezeným v jednu s.r.o., Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení, Protokol likvidovaného majetku z účetnictví, Protokol o fyzickém předání nemovitosti, Protokol o osobním doručení písemnosti nájemci, Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání, Protokol o předání mobilního telefonu zaměstnanci do užívání, Protokol o předání podniku likvidátorovi, Protokol o převzetí automobilu do užívání a o jeho vrácení zpět, Protokol o převzetí automobilu zaměstnancem, Protokol o seznámení zaměstnanců s kolektivní smlouvou, Protokol o soupisu věcí povinného, Protokol o zaškolení zaměstnance bez kvalifikace, Provozní řád počítačové učebny, Předání kontaktu ke smlouvě o zprostředkování prodeje pohledávky, Předložení závěti třetí osobou, Předmanželská smlouva, Předvolání povinného k prohlášení o majetku k exekuci, Přerušení mateřské dovolené, Převedení zaměstnance na jinou práci, Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby, Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků, Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu, Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu ztráty kvalifikačních předpokladů, Převedení zaměstnance zpět na původní práci, Přihláška člena do Odborové organizace, Přihláška člena do Odborové organizace, Přihláška ke školení, kurzu nebo studiu s obchodními podmínkami, Přihláška pohledávky věřitele do konkurzu, Přihláška za člena sdružení, Přijmutí nabídky zaměstnání uchazečem, Příkaz k úhradě nákladů exekuce, Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením, Příloha k zápisu o provedené inventarizaci hmotně odpovědného zaměstnance s čestným prohlášením, Připojení se k trestnímu řízení o škodě a jejímu vyčíslení, Připomínky k návrhu smlouvy o práci mimo pracovní poměr, Přípravné úkony pro rozvrhové jednání, Příslib bytového družstva k budoucímu převodu členských práv a povinností, Příslib zaměstnání, Příslib zaměstnání, Rada zaměstnanců, Reklamace klasifikace na školním vysvědčení, Reklamace postupu správce daně, Reklamace se žádostí o opravu, výměnu výrobku nebo vrácení peněz pro neshodu s kupní smlouvou, Reklamační protokol, Reklamační řád, Rozhodčí doložka - doporučené znění asociace rozhodců, Rozhodčí doložka - obecná, Rozhodčí doložka - rozhodování sporů rozhodčí komisí vedenou jejím předsedou, Rozhodčí doložka - rozhodování sporů v písemném styku, Rozhodčí doložka - rozhodování sporů v písemném styku s přezkumem vydaného rozhodnutí, Rozhodčí doložka - v neomezeném kompromisu, Rozhodčí doložka pro řízení on-line - doporučené znění asociace rozhodců, Rozhodčí doložka pro řízení on-line pro rozhodování sporů rozhodčí komisí vedenou jejím předsedou, Rozhodnutí o provozním řádu budov, Rozhodnutí o provozním řádu budov, Rozhodnutí o schválení účetní závěrky po provedení likvidace, Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod, Rozhodnutí o ustavení likvidační komise, Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise, Rozhodnutí valné hromady o ukončení činnosti společnosti likvidaci likvidací po uplynutí doby, Rozklad proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, Rozvázání dohody o pracovní činnosti výpovědí podaná zaměstnancem, Rozvázání dohody o pracovní činnosti výpovědí podaná zaměstnavatelem, Rozvázání pracovního poměru dohodou, Rozvázání pracovního poměru dohodou pro nadbytečnost zaměstnance s odstupným, Rozvázání pracovního poměru dohodou s odstupným, Rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnancem, Rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem pro hrubé porušení pracovní kázně zaměstnance, Rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem pro nadbytečnost, Rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem pro rušení části podniku, Sbírka listin, Sdělení důvodů o nemožnosti účasti na daňovém řízení, Sdělení k probíhající kontrole - předložení důkazů, Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci, Sdělení o krácení dovolené zaměstnanci, Sdělení o nepřijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem, Sdělení o nevzniklé daňové povinnosti, Sdělení o odvolání plné moci, Sdělení o poskytnutí odměny při dovršení 50 let věku, Sdělení o poskytnutí odměny za pomoc likvidace důsledků mimořádné události, Sdělení o prohlášení konkurzu, Sdělení o přijetí uchazeče do zaměstnání zaměstnavatelem, Sdělení o zastavení měsíčního důchodů, Sdělení o zastavení měsíčního důchodů, Sdělení o zastupování v daňovém řízení, Sdělení o zbytečné nákladnosti vybraného školení, Sdělení úřadu práce o rozvázání pracovního poměru se zdravotně postiženým zaměstnancem, Sdělení zaměstnavateli o přerušení mateřské dovolené, Sdělení, že náhrada mzdy za přesčas zaměstnanci nepřísluší, Sdělení, že právo zaměstnance na náhradu škody odložené věci zaniklo, Sdělení, že údaje v osobním dotazníku nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy, Sdělení, že zaměstnanci za stejnou práci nenáleží stejná mzda, Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče, Sdělení, že ženě nenáleží mateřská dovolená z důvodu zanedbání péče, Seznam majetku úpadce - navrhovatele, Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu, Skončení pracovního poměru s cizincem bez prodlouženého povolení k pobytu, Skončení pracovního poměru s cizincem pro uplynutí doby pracovního povolení, Skončení pracovního poměru s vyhoštěným cizincem, Slib odškodnění, Směnečné ujednání, Směnečné ujednání s rozhodčí doložkou, Směnka cizí dato, Směnka cizí fixní, Směnka cizí lhůtní vista, Směnka cizí vista, Směnka vlastní dato, Směnka vlastní fixní, Směnka vlastní lhůtní vista, Směnka vlastní vista, Směrnice pro používání internetového připojení u zaměstnavatele, Směrnice prodeje stravenek, Směrnice prodeje stravenek, Smlouva darovací o darování cenných papíru, Smlouva darovací o darování movité věci, Smlouva darovací o darování nemovité věci, Smlouva darovací o darování smlouvy ze stavebního spoření, Smlouva franchisingová, Smlouva komisionářská, Smlouva komisionářská se směnečným závazkem komitenta, Smlouva kupní - všeobecná, Smlouva kupní - všeobecná, s dohodou o předkupním právu na prodávanou věc, Smlouva kupní o koupi automobilu, Smlouva kupní o koupi zvířete, Smlouva kupní o prodeji počítačů a počítačových programů, Smlouva kupní o prodeji štěněte psa, Smlouva kupní o prodeji technologického celku, Smlouva kupní o prodeji zboží na zkoušku, Smlouva kupní o převodu cenných papírů, Smlouva kupní pro prodej nábytku, Smlouva leasingová, Smlouva mandátní, Smlouva o budoucí kupní smlouvě na věc movitou, Smlouva o budoucím uzavření pracovní smlouvy, Smlouva o budoucím uzavření pracovní smlouvy, Smlouva o darování finančního daru pro využití humanitárního nebo sociálního charakteru, Smlouva o dílo - počítačové školení, Smlouva o dílo - všeobecná Občanský zákoník, Smlouva o dílo - všeobecná Obchodní zákoník, Smlouva o dílo a o pronájmu reklamních ploch na Internetu, Smlouva o dílo na provedení auditu, Smlouva o dílo na vytvoření grafického díla s převodem autorských práv, Smlouva o dílo pro poskytnutí cateringových služeb, Smlouva o dílo pro poskytování služeb webhostingu, Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby, Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby 1, Smlouva o dílo pro provedení projektových prací, Smlouva o dílo pro provedení úklidových služeb, Smlouva o dílo pro tvorbu Internetové aplikace, Smlouva o dílo pro tvorbu WWW prezentace a jejího servisu, Smlouva o dílo pro vedení účetní agendy, Smlouva o dílo pro vytvoření reklamy, Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance agentury k výkonu práce k jinému zaměstnavateli - agenturní zaměstnávání, Smlouva o dohledu nad vedením účetnictví klienta, Smlouva o důchodu, Smlouva o kontrolní činnosti, Smlouva o krátkodobém nájmu - pronájem salonku, Smlouva o mzdě, Smlouva o nájmu bytu, nájemní smlouva, Smlouva o nájmu dopravního prostředku, Smlouva o nájmu nebytového prostoru, Smlouva o nájmu pozemku, nájemní smlouvy, Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule, Smlouva o nájmu služebního bytu zaměstnanci, Smlouva o nájmu věci movité, Smlouva o nájmu výpočetní techniky, Smlouva o nájmu výstavního stánku, Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení, Smlouva o obstarání prodeje věci - doba prodeje dle zákona a prodlouženou lhůtou pro obstarání, Smlouva o obstarání prodeje věci bez uvedení doby, Smlouva o obstarání prodeje věci na dobu určitou, Smlouva o obstarání věci, Smlouva o obstarání výkonu autorských práv, Smlouva o opravě a úpravě věci, Smlouva o opravě věci, Smlouva o opravě vedeného účetnictví klienta, Smlouva o podnájmu bytu, Smlouva o podnájmu nebytového prostoru, Smlouva o podnájmu věci movité, Smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých, Smlouva o poskytnutí detektivních služeb, Smlouva o poskytnutí hlídacích a zabezpečovacích služeb, Smlouva o poskytnutí účelového úvěru, Smlouva o poskytování konzultací, Smlouva o postoupení pohledávky, Smlouva o postoupení pohledávky s odloženou platbou, Smlouva o postoupení pohledávky s platbou v hotovosti, Smlouva o prodeji bytu - převodu vlastnictví bytu, Smlouva o prodeji nemovitosti, Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu neurčitou, Smlouva o pronájmu internetové domény na dobu určitou, Smlouva o provedení auditu, Smlouva o provedení dobrovolné dražby, Smlouva o provedení exekuce, Smlouva o provedení nedobrovolné dražby, Smlouva o průběžném vedení jednoduchého účetnictví, Smlouva o přenechání obchodního tajemství k užívání, Smlouva o přepravě věci, Smlouva o převodu členských práv a povinností v SBD, Smlouva o převodu internetového jména - prodej domény, Smlouva o převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným, Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované, Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové, Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní, Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám, Smlouva o půjčce movité věci bez úroků, Smlouva o půjčce movité věci s naturálními úroky, Smlouva o půjčce peněz bez sjednaného úroku, Smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem, Smlouva o půjčce se zástavou na věc movitou, Smlouva o půjčce ve formě přímo vykonatelného exekutorského zápisu se sjednanou smluvní pokutou, Smlouva o půjčce za účelem společného bydlení s využitím úvěrového financování, Smlouva o půjčce zaměstnanci, Smlouva o rámcové kontrole podvojného podvojného účetnictví + přiznání k DPPO, Smlouva o rozhodci, Smlouva o sdružení fyzických osob podnikatelů, Smlouva o sdružení fyzických osob podnikatelů 1, Smlouva o sdružení právnických osob, Smlouva o sjednání zkušební doby, Smlouva o smlouvě budoucí - Pracovní smlouva na dobu určitou, Smlouva o smlouvě budoucí - Pracovní smlouva pro vedlejší činnost, Smlouva o smlouvě budoucí - Pracovní smlouva pro vedlejší pracovní poměr na dobu určitou, Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti, Smlouva o smlouvě budoucí k převodu členských práv a povinností, Smlouva o svolení k veřejnému provozování autorského díla, Smlouva o tichém společenství, Smlouva o ubytování, Smlouva o uložení spisového materiálu do archivu soukromé spisovny, Smlouva o úpisu akcií, Smlouva o úpravě věci, Smlouva o úschově peněz - bezúplatné, Smlouva o úschově věci - úplatné, Smlouva o úschově věcí postižených exekucí, Smlouva o ustájení koně, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo dle Občanského zákoníku, Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo dle Obchodního zákoníku, Smlouva o vedení jednoduchého účetnictví + DPH + mzdy, Smlouva o vedení jednoduchého účetnictví + přiznání DPFO, Smlouva o vedení mzdové agendy, Smlouva o vyhledání zaměstnance, Smlouva o vyhledání zaměstnance, Smlouva o výhradním obchodním zastoupení, Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti, Smlouva o výkonu funkce likvidátora, Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva, Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových poměrů pro účely rozvodu (rychlý rozvod), Smlouva o výpůjčce, Smlouva o zániku věcného břemene, Smlouva o zpracování podvojného účetnictví a daňového přiznání PO, Smlouva o zprostředkování, Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti, Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti, Smlouva o zprostředkování prodeje podniku, Smlouva o zprostředkování prodeje pohledávky, Smlouva o zřízení konsignačního skladu, Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky, Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a průjezdu na soukromém pozemku, Smlouva o zřízení věcného břemene pro vstup na soukromý pozemek a umístění stavby, Smlouva příkazní pro advokáta s hodinovým tarifem, Smlouva příkazní pro advokáta s paušálem, Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí, Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí - pro SBD, Smlouva směnná (movitá věc), Smlouva směnná s doplatkem cenového rozdílu - nemovitost, Smlouva sponzorská - Referenční děkovný dopis za poskytnutí sponzorského daru, Smlouva sponzorská - sponzorský dar poskytnutý obci, Smlouva sponzorská s lékařem - darování přístroje, Smlouva sponzorská s lékařem - finanční dar, Smlouva sponzorská se sportovním oddílem, Smlouva zasílatelská, Smlouva zástavní k profinancování díla, Smlouva zástavní na nemovitost se zřízením věcného břemene, Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě, Souhlas manžela k použití prostředků ze SJM k podnikání, Souhlas s nahlížením do písemností, Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance, Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance, Souhlas s převzetím dluhu, Souhlas se zasíláním informací elektronickou poštou e-mailem, Souhlas se zrušením pracovního poměru se členem orgánu Odborové organizace, Souhlas vlastníka nemovitosti s podnájmem, Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací, Souhlas zaměstnance s čerpáním zbylé části dovolené do konce dalšího roku, Souhlas zaměstnance s doručování písemností elektronicky, Souhlas zaměstnance s výplatou části mzdy v cizí měně, Souhlas zaměstnance s výplatou mzdy v cizí měně, Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu, Souhlas zaměstnavatele s doručování písemností elektronicky, Souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností zaměstnance, Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným, Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (2), Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti, Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti (2), Společenská smlouva o založení veřejné obchodní společnosti pro řešení likvidací (3), Stanovy "Společenství vlastníků" bytových jednotek, Stanovy akciové společnosti jednočlenné, Stanovy akciové společnosti vícečlenné, Stanovy Odborové organizace, Stanovy Odborové organizace, Stanovy sdružení, Stanovy stavebního bytového družstva, Stanovy zájmového sdružení právnických osob, Stávkový výbor Odborové organizace, Stávkový výbor Odborové organizace, Stížnost na diskriminaci zaměstnance ve výběrovém řízení, Stížnost na nedovolenou kontrolu listovních zásilek adresovaných zaměstnanci, Stížnost na nedůstojné zacházení při prohlídce osobních věcí, Stížnost na plátce daně, Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při realizaci časových nabídek, Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy při zasílání nevyžádaných e-mailů, Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamy určené mladistvím nabádáním ke koupi další osobou, Stížnost na zaměstnavatele porušující informační povinnosti, Stížnost proti skutkům uvedeným v protokolu o ústním řízení, Stížnost proti výzvě správce k vydání věci, Svolání ustavující schůze "Společenství vlastníků" bytových jednotek, Trestní oznámení, Účet konta pracovní doby, Udělení plné moci k zastupování, Udělení procesní plné moci, Ujednání o smluvní pokutě ve smlouvě o dílo, Ujištění dodavatele o prohlášení o shodě, Ukončení odběru elektrické energie, Ukončení odběru vody, Ukončení přeložení zaměstnance, Uplatnění námitky k výkonu exekuce, Uplatnění nároků na náhradu hotových výdajů svědka, Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady díla, Uplatnění práva na náhradu škody při odcizení odložené věci, Uplatnění práva na náhradu škody při poškození odložené věci, Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu neodstraněné překážky, Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu omezení stavebními úpravami, Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného bytu z důvodu zhoršených podmínek bydlení, Uplatnění práva plnění části solidárního dluhu spoludlužníkem, Upozornění na ukončení prací a skončení pracovního poměru na dobu určitou, Upozornění na vady rozhodnutí, Upozornění o zamýšleném výkonu zástavního práva dražbou, Upuštění od provedení exekuce, Určení čerpání náhradního volna na jiný den, Určení práva zaměstnancem, Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti, Urgentní žádost o výmaz zástavního práva z Katastru nemovitostí, Ústavní stížnost proti průtahům v jednání, Uznání nároku, Uznání závazku - uznání dluhu, Uznání závazku a splátkový kalendář vyplývající z leasingové smlouvy, Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku, Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody, Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody, Volba společného zmocněnce pro doručování, Volba společného zmocněnce pro zastupování, Volební řád Odborové organizace, Volební řád Odborové organizace, Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky, Vyhláška bytového družstva k úklidu společných prostor, Vyjádření oprávněného k odkladu exekuce, Vyjádření SBD - nesouhlas s plánovanými úpravami bytové jednotky pro nedostatečné doložení dokumentace, Vyjádření SBD - nesouhlas s plánovanými úpravami bytové jednotky pro neplacení nájemného, Vyjádření SBD - souhlas s plánovanými drobnými úpravami bytové jednotky, Vyjádření účastníka řízení k podanému odvolání o přestupku, Výpověď kolektivní smlouvy, Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem, Výpověď nájemní smlouvy a ukončení nájmu nebytového prostoru, Výpověď plné moci zmocněncem, Výpověď pojišťovací smlouvy, Výpověď společníka z obchodní společnosti, Výpověď z nájmu bytu podávaná nájemcem, Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro nedoplnění prostředků na účet kauce, Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro nenahlášení osob spolubydlících, Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro neuhrazení kauce, Výpověď z pracovního poměru pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti, Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky, Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností, Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem, Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, Vyrozumění o právní moci exekučního usnesení, Vyrozumění o právní moci exekučního usnesení 1, Vyrozumění ÚPV o nabyvateli práv z ochranné známky, Výstupní lístek zaměstnance, Výstupní lístek zaměstnance, Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje, Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení, Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky, Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů, Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného, Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů, Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu, Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu, Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností, Vyúčtování manažerské roční odměny, Vyúčtování manažerské roční odměny, Vyúčtování tuzemské služební cesty, Vyúčtování tuzemské služební cesty, Vyúčtování zahraniční služební cesty, Vyúčtování zahraniční služební cesty, Výzva adresovaná úpadci k předložení seznamu majetku, Výzva budoucímu zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky, Výzva k doplnění návrhu na exekuci, Výzva k náhradě nákladů z nesplněné kvalifikační dohody, Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance, Výzva k náhradě schodku odpovědného zaměstnance nově přeloženého na pracoviště s hmotnou odpovědností, Výzva k náhradě škody za ztrátu svěřených předmětů, Výzva k náhradě škody zaměstnancem, jež neupozornil na hrozící nebezpečí, Výzva k námitkám o vyrovnání při plnění části solidárního dluhu spoludlužníkem, Výzva k nápravě nerovných pracovních podmínek zaměstnanců, Výzva k nápravě šikany ze strany nadřízeného, Výzva k odškodnění pozůstalých zaměstnance, Výzva k okamžitému vyčerpání dodatkové dovolené, Výzva k opravě přihlášky pohledávky adresovaná konkurznímu věřiteli, Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - banka, Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Finanční úřad, Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - Okresní úřad, Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pojišťovna, Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - policie, Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - pošta, Výzva k poskytnutí součinnosti exekutorovi - telekomunikace, Výzva k úhradě dluhu ke smlouvě o půjčce, Výzva k úhradě dluhu z neplnění leasingu, Výzva k úhradě dluhu zaslaná společností přebírající závazky, Výzva k vyklizení bytu pro zánik práva nájmu uplynutím doby, Výzva k vysvětlení při diskriminaci národnosti ve výběrovém řízení, Výzva k vysvětlení při diskriminaci pohlaví ve výběrovém řízení, Výzva k vysvětlení při diskriminaci věku ve výběrovém řízení, Výzva k zajištění prostředků první pomoci, Výzva ke sjednání nápravy nežádoucího sexuálního chování spoluzaměstnance na pracovišti, Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně druhu práce, Výzva ke školení bezpečnosti práce při změně pracovního zařazení, Výzva mladistvému k absolvování pravidelné lékařské prohlídky, Výzva nájemci, aby provedl drobné opravy v bytě, Výzva nájemci, aby vypořádal účty za drobné opravy v pronajatém bytě, Výzva pronajímateli, aby odstranit překážky nezpůsobilého bytu k užívání, Výzva pronajímateli, aby odstranit překážky řádného užívání bytu, Výzva uchazeči k dostavení se na schůzku k přijímacímu řízení, Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem, Výzva zaměstnanci k absolvování vstupní lékařské prohlídky, Výzva zaměstnavatele, k úhradě náhrady schodku zaměstnance, Výzva zaměstnavateli k odstranění rizik přenášených na zaměstnance ze závislé činnosti, Výzva zaměstnavateli poškozeného zaměstnance k účasti na objasnění příčin pracovního úrazu, Výzva, aby nájemce doplnil účet kauce nájemného, Vzdání se odvolání 1, Vzdání se odvolání k podanému daňovému přiznání, Vzdání se odvolání pro Finanční úřad, Vzdání se pracovního místa, Vznik pracovního poměru písemným návrhem pracovní smlouvy, Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zabezpečení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat, Zaměstnanecké poučení a závazek zaměstnance nepodnikat, Zamítnutí napadení neplatnosti právního úkonu zaměstnavatelem, Zánik a výmaz zástavního práva ze splacené pohledávky - kvitance, Zápis o konání řádné valné hromady, Zápis o pracovním úrazu, Zápis o pracovním úrazu, Zápis o předání a převzetí nemovitosti, Zápis o převzetí odběrního místa plynu, Zápis o převzetí pohledávky do správy k mandátní smlouvě, Zápis o stavebně technickém stavu objektu, Zápis z jednání o zhodnocení dluhů z nájmu věci movité, Záruční list, Záruční podmínky, Závěť nenapsaná vlastní rukou pro jednoho dědice, Závěť nenapsaná vlastní rukou pro jednoho dědice zůstavitelem, který nemůže číst ani psát, Závěť vlastnoručně napsaná pro jednoho dědice, Závěť vlastnoručně napsaná pro jednoho dědice k části majetku, Závěť vlastnoručně napsaná pro více dědiců, Závěť vlastnoručně napsaná pro více dědiců k částem majetku, Závěť vlastnoručně napsaná se stanovením náhradního dědice, Záznam o kontrole práce neschopného zaměstnance, Změna žalobního návrhu o doplnění příslušenství pohledávky, Změna žalobního návrhu o vydání věci, Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou, Zmocnění k přijmutí mzdy jinou osobou, Zpětvzetí návrhu na prohlášení konkurzu podaném navrhovatelem úpadcem, Zpětvzetí návrhu na prohlášení konkurzu podaném věřitelem, Zpětvzetí odvolání, Zpětvzetí odvolání pro Finanční úřad, Zpětvzetí žaloby, Zpráva o průběhu likvidace, Zproštění mlčenlivosti pracovníka správce daně, Zproštění se odpovědnosti zaměstnancem za ztrátu svěřených předmětů, Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele při způsobení škody, Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době, Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době, Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době, Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době, Zvláštní plná moc - Plná moc k zastupování obecnému zmocněnci, Žádost a dohoda zaměstnavatele o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce u jiné právnické osoby, Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu, Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla, Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla, Žádost daňového dlužníka o odložení výkonu rozhodnutí, Žádost daňového dlužníka o odložení výkonu rozhodnutí a platby ve splátkách, Žádost daňového subjektu na provedení opravy zřejmých omylů a nesprávností stanovené daňové povinnosti, Žádost hmotně odpovědného pracovníka k provedení inventury, Žádost k vrácení celého odstupného, Žádost k vrácení části odstupného, Žádost likvidátora o uveřejnění výzvy věřitelům o vstupu společnosti do likvidace, Žádost na povolení k odstranění stavby, Žádost nájemce, aby pronajímatel prodloužil nájem bytu na dobu určitou, Žádost o doplacení minimální mzdy, Žádost o doplacení mzdy, Žádost o doplacení průměrného výdělku při převedení na jinou práci, Žádost o doplnění závěrečné zprávy daňové kontroly, Žádost o doručování na elektronickou adresu, Žádost o doslovný opis ze spisu / složky, Žádost o jednorázové umoření úvěru ze stavebního spoření, Žádost o možnost nahlédnutí do složky, Žádost o možnost nahlédnutí do stanovení pomůcek, Žádost o nahlédnutí do dokladů určujících paušální cestovní náhrady, Žádost o nahlédnutí do účtu pracovní doby, Žádost o náhradu nákladů zaměstnance při odvolání dovolené zaměstnavatelem, Žádost o náhradu škody na odložené věci, Žádost o náhradu ztráty po neplatném rozhodnutí při pozastavení činnosti, Žádost o náhradu ztráty po neplatném rozhodnutí při pozastavení činnosti 1, Žádost o navrácení prošlé lhůty v předešlý stav, Žádost o odročení soudního přelíčení při rozvodu, Žádost o odškodnění pracovního úrazu, Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při mimopracovního úrazu, Žádost o odškodnění za ztrátu výdělku při pracovního úrazu, Žádost o okamžité vrácení nedovoleně provedené srážky ze mzdy, Žádost o opis z Rejstříku zástav vlastníkem zástavy, Žádost o pořízení stejnopisu účtu pracovní doby, Žádost o pořízení výpisu účtu mzdy, Žádost o posečkání s uhrazením daně, Žádost o posečkání s uhrazením daně ve splátkách, Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené, Žádost o poskytnutí čerpání řádné dovolené, Žádost o poskytnutí další mateřské dovolené, Žádost o poskytnutí další přestávky v práci, Žádost o poskytnutí informace, Žádost o poskytnutí náhrady za ukradené věci, Žádost o poskytnutí pracovního volna - bez náhrady mzdy, Žádost o poskytnutí pracovního volna - s náhradou mzdy, Žádost o poskytnutí pracovního volna z důvodu budoucí překážky v práci, Žádost o poskytnutí přestávek na kojení, Žádost o poskytnutí přiměřené zálohy hotových výdajů, Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené, Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené, Žádost o potvrzení o daňovém domicilu, Žádost o potvrzení skutečností vedených ve spise, Žádost o potvrzení souhlasu s ukončením činnosti, Žádost o potvrzení zálohy ve výši daně z pořízení dopravního prostředku, Žádost o použití přeplatku na zaplacení jiné daně, Žádost o použití přeplatku na zaplacení jiné daně a dále o jeho vrácení, Žádost o povolení - prodloužení vyhrazeného parkoviště, Žádost o povolení k nakládání se zajištěným majetkem v době pozastavené činnosti, Žádost o povolení kácení dřevin, Žádost o povolení kratší pracovní doby, Žádost o povolení kratší pracovní doby, Žádost o povolení obnovy řízení - chyba kontroly, Žádost o povolení obnovy řízení - křivá výpověď svědka, Žádost o povolení terénních úprav, Žádost o povolení uzavírky a nařízení objezdu, Žádost o povolení záboru veřejného prostranství, Žádost o povolení změny stavby před dokončením, Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení, Žádost o prodloužení lhůty pro doložení účetnictví, Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání z důvodu zdravotních potíží, Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání za zemřelého, Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby, Žádost o prodloužení posečkání s uhrazením daně, Žádost o prodloužení termínu pro uzavření smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví - pro SBD, Žádost o prominutí daňového nedoplatku, Žádost o prominutí daňového nedoplatku z důvodu vyživovací neschopnosti, Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona, Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti zákona (druhá po zamítnutí), Žádost o prominutí správního poplatku, Žádost o prominutí zmeškání lhůty, Žádost o provedení převodu domény na nový subjekt, Žádost o předexekuční pomoc soudu, Žádost o přeložení, Žádost o přepočítání zkušební doby, Žádost o přezkoumání daňového rozhodnutí, Žádost o přidělení čísla popisného, Žádost o připuštění tlumočníka k řízení u národnostní menšiny.
18.02.2008 18:13:30 | Autor: vlovec | stálý odkaz

Komentáře

14 komentářů:
 • 13.04. 01:04, Václav

  Ano je to tak, je to dva roky stará verze a s uvedenými klíči ji nelze aktualizovat. Hlásí to nelegálně pořízenou verzi. Dá se tedy používat jen tak, jak je. Nebo s tím něco provedete, aby to bylo aktuální?

 • 02.03. 18:01, Láďa

  Je to dva roky stará verze a s uvedenými klíči ji nelze aktualizovat. Hlásí to nelegálně pořízenou verzi. Dá se tedy používat jen tak, jak je.

 • 18.02. 16:13, David

  zazipovaný soubor jsem stáhnul, rozbalí se však pouze autoran.exe (1kb), co s tím mám dělat??

 • 16.12. 14:50, Gawe

  to je sice pekny ze to de stahnout a ze si tam "dal klic"ale mi musis rict ve kterim souboru presne je....dik:-)

 • 19.06. 22:14, lucky

  nejde to stahnout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 03.05. 13:44, fefy

  Aha "kocicka". Tak nic - priste si to poradne prectu ;-)

 • 03.05. 13:40, fefy

  Zdravim - zkousim to stahnout z rapidu a furt mi tam vyjizdi 5-7 znaku. Zadat jdou jen ctyri. Zkousim ruzne kombinace a nic :-( Co s tim ? Dekuji za odpoved.

 • 21.04. 00:11, vlovec

  ne nikdo 9 nemá

 • 21.04. 00:03, mirek

  máte někdo verzi 9

 • 15.04. 12:28, Timeshock

  zastarale, je verze 9 mimoto stema vlozenyma klici funguje update jen pro free

 • 31.03. 20:49, vlovec

  opraveno už to funguje

 • 27.03. 20:22, Ilona

  Nemůžeš to prosím znovu uploadnout.Na Rapidu je to smazaný.Děkuju ti moc. Zdraví Ilona

 • 13.03. 18:39, vlovec

  klíč je přiložen v souboru který jsi stáhnul

 • 12.03. 17:13, stodola

  To je sice pěkné že to jde stáhnout, ale nemáš tu aktivační klíč, takže je to k ničemu :-))


přidat komentář
<< úvod

PageRank ukazatel
TOPlist emailing.sk
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se